פקודות שיש להקיש בטרמינל:

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "[email protected]"